Algemene voorwaarden

Toegepast auteursrecht

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden aan Edward Dekker (edwarddekker.nl en zijn gerelateerde (sub-)domeinen).

Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding

Creatieve vrijheden

Het staat geheel de auteur vrij om te vertellen en te vertonen om zijn of haar mening, opinie of andere uitdrukkelijke uitingen af te beelden op deze website zolang het Nederlands recht van toepassing is. En behoeft het niet een toegepast recht te zijn dat ook zo letterlijk wordt omschreven en geïnterpreteerd in wetten en teksten die worden gehanteerd in gerechtelijke uitspraken en wetboeken.

Uw privacy

De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte gegevens raadplegen, wijzigen en op verzoek verwijderen. En persoonlijke gegevens die de gebruiker(s) op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Uw privacy zal worden gerespecteerd en kunt u ook reclamaties indienden via dit contactformulier van deze website.

Met de wetenschap dat alleen de beheerder (Edward Dekker) van deze website reservekopieën bewaard voor het doel waarvoor de website dient te worden gebruikt als blog, of anderszins die dit soort content aanbiedt als rechtspersoon.

Cookies

Cookies worden alleen gebruikt en geplaatst op uw computer om diensten te faciliteren die met deze website verbonden zijn. En een zo goed mogelijk representatieve website te kunnen vertonen. Bij het bezoeken van deze website kan ik u zonder cookie acceptatie deze website aanbieden omdat dit om functionele cookies gaat. Daarbij zal het wel mogelijk kunnen zijn dat u cookies krijgt van YouTube, Google, Twitter en Gravatar als u akkoord gaat met hun voorwaarden.

Analytica

Steeds meer websites houden uw gegevens bij met analytica. Dat kan storend zijn en onwenselijk. En verklaar ik op deze website dat uw internetverkeer niet wordt geanalyseerd door derde partijen als u direct mijn eigen website intypt en eigen webserver bezoekt. En kunt u op verzoek alle verkeersgegevens inzien die geanonimiseerd zijn via Hostnet.

Dataverwerker

Data die over dit domein (edwarddekker.nl) gaat, wordt verwerkt via een webserver van Hostnet. En ben als beheerder verantwoordelijk voor alle content die u wordt aangeboden.

Nederlands recht

Ik conformeer mij aan alle Nederlandse wetten, en zal proberen dat gene te doen wat van een privépersoon verwacht mag worden als het gaat om het beheer van een website. En zal privacyrichtlijnen (GDPR) van de Europese Unie zo goed als dat mogelijk is handhaven.

Versie

28-06-2020.v1

Scroll Up