Algemene Voorwaarden

Adres

Het adres van deze website is statutair gevestigd en vertegenwoordigd door de eindverantwoordelijke persoon.

Edward Dekker
Heer Janstraat 5
4543 AM Zaamslag
Nederland

info@edwarddekker.nl
www.edwarddekker.nl

Toegepast auteursrecht

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden aan edwarddekker.nl, onder verantwoording van de beheerder van deze website (Zie ook het adres).

Opslag

Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.

Creatieve vrijheden

Het staat de schrijver en auteur geheel vrij om te vertellen en te vertonen om zijn of haar mening, opinie of andere uitdrukkelijke uitingen af te beelden op deze website zolang het Nederlands recht van toepassing is.

Uw privacy

De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte gegevens raadplegen, wijzigen en op verzoek verwijderen. En persoonlijke gegevens die de gebruiker(s) op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Uw privacy zal worden gerespecteerd en kunt u ook reclamaties indienden via info@edwarddekker.nl van deze website.

Met de wetenschap dat alleen de beheerder (Edward Dekker) van deze website reservekopieën bewaard voor het doel waarvoor de website dient te worden gebruikt als blog, of anderszins die dit soort content aanbiedt als rechtspersoon.

Cookies

Cookies worden alleen gebruikt en geplaatst op uw computer om diensten te faciliteren die met deze website verbonden zijn. En één zo goed mogelijk representatieve website te kunnen vertonen. Bij het bezoeken van deze website kan ik u zonder cookie acceptatie deze website aanbieden omdat dit om functionele cookies gaat. Daarbij zal het wel mogelijk kunnen zijn dat u cookies krijgt van YouTube, Google, Twitter en/of Gravatar als u akkoord gaat met hun voorwaarden.

Analytica

Steeds meer websites houden uw gegevens bij met analytica. Dat kan storend zijn en onwenselijk. En verklaar ik op deze website dat uw internetverkeer niet wordt geanalyseerd door derde partijen als u direct deze website intypt en bezoekt op uw computer. En kunt u op verzoek alle verkeersgegevens inzien die geanonimiseerd zijn via Hostnet.

Dataverwerker

Data die over dit domein (edwarddekker.nl) gaat, wordt verwerkt via een eigen webserver bij Hostnet.

Lees ook hier het verwerkingsdocument (PDF-bestand)

Nederlands recht

Ik conformeer mij aan alle Nederlandse wetten als eindgebruiker, en zal proberen dat gene te doen wat van een persoon verwacht mag worden als het gaat om het gebruik van deze website. En zal privacyrichtlijnen binnen en buiten Nederland zo goed als dat mogelijk is handhaven en toepassen.

Versie: Woensdag 17 april 2022 – A6